Home
Nasze Tematy
Maitreja
Ben Creme
Share Int´l

Nasze Tematy

POLITYKA: Od niezgody do harmonii

Nowa energia przenika teraz naszą planetę. Ta energia równowagi usuwa negatywne siły i budzi ludzką czujność. Doprowadzi ona do całkiem nowej fazy życia na Ziemi. Pod jej wpływem coraz więcej ludzi zacznie stawiać opór starym przyzwyczajeniom, ponieważ utrwalone od wieków sposoby myślenia muszą zostać przełamane. Ludzie przestaną akceptować narzucane im rozwiązania. Rządy wielu państw świata stoją w obliczu pozornie nierozwiązywalnych problemów. Jednak ustanawianie coraz to nowych przepisów i praw nie pomoże w ich rozwiązaniu, mówi Maitreja, jedynie prowadzi do chorób i demoralizuje.

Wraz ze wzrostem świadomości ludzie zaczną przeciwstawiać się mechanizmom ucisku. Prawo, które zabrania okazywania niezadowolenia, prowokuje tylko do wybuchów i przestępstw; żadna armia nie zdoła ich opanować. ”Gdzie nie słucha się głosu narodu, tam dochodzi do rewolucji”, mówi Maitreja. Nie jest to żadna przepowiednia, lecz dostrzeżenie nieuniknionych skutków. ”Nie ma dymu bez ognia - wyjaśnia - tam gdzie się dym dławi, powstaje eksplozja. Prawo przyczyny i skutku, które obowiązuje w przyrodzie, dotyczy tak samo ludzi.

Nowa energia, która w nas działa, wyzwala nasze JA z okowów życia, a dla polityków staje się jasne, że wola narodu jest decydująca.

Nadszedł kres polityki prowadzącej do podziałów, wkrótce pojawi sie nowa, która szanować będzie harmonię. Nowa polityka nie będzie kierować się ”izmami” jakiegoś kapitalizmu czy socjalizmu, lecz wypływać będzie z poczucia godności własnej jednostek i narodów. Wolność, niezależność i zbawienie staną się celami wszystkich, są one bowiem jednym i tym samym.

Rzeczywistość wzajemnej współzależności wszystkich narodów świata utrwali się w naszej świadomości i w miarę postępowania tego procesu również fakt, że ”wszyscy ludzie są braćmi” będzie coraz częściej przejawiał się w rożnorakich strukturach i programach, odzwierciedlających tę prawdę. Narody mogą i będą doświadczać braterstwa, realizować wspólne cele i aspiracje.

 

PRZEMOC, PRZESTĘPCZOŚĆ, NARKOTYKI:

Początek zmian

Społeczeństwo jako całość próbuje uwolnić się z narzuconych mu pęt, a narastająca fala przestępstw, korupcji, narkomanii i przemocy jest nieuniknionym początkiem tego procesu. Głównie miasta, mówi Maitreja, ”zalewa fala przestępstw”. Wynosi ona na powierzchnię cały nagromadzony brud. Ani policja, ani wojsko nie potrafią opanować tej eksplozji przestępstw. Według Maitrei przemoc i przestępczość wymagają dokładnej analizy ich przyczyn.

Maitreja twierdzi, że wyłącznie politycy są winni rozpaczliwej sytuacji narkomanów. W złych warunkach życiowych, nie mając nawet przyzwoitego jedzenia, ludzie ci pozbawieni są jakiejkolwiek nadzieji. Sprzedają więc swoje ciało, kradną i kończą w więzieniu. Nie mając żadnych perspektyw na przyszłość ani właściwego pożywienia, szukają zapomnienia w narkotykach. A od narkotyków niedaleko już do przestępstwa, a nawet morderstwa.

Masowego zagrożenia narkotykami nie zażegna się tak po prostu strachem przed zaostrzonymi przepisami prawa. Do rozbicia gangów producentów narkotyków potrzebna jest dobra taktyka. Pojedyńczy narkoman z tym sobie nie poradzi. Narkomani cierpią duchowy głód, są krańcowo wyobcowani. Ich życie traci sens, pragnąc więc je zakończyć, popełniają z pomocą narkotyków powolne samobójstwo. Jeżeli życie przestanie mieć sens, to ten sens trzeba przywrócić. Aby tak się stało, zainteresowany musi na nowo siebie odnaleŹć, odzyskać poczucie własnej wartości. Gdy to nastąpi, może rozwijać samoświadomość. Maitreja uczy, że nie ma innej drogi, że poradzić sobie ze swoim światem wewnętrznym człowiek może tylko sam.

Obecnie więzienie jest jedynym rozwiązaniem w przypadku brutalnych i niebezpiecznych kryminalistów. Liczba więzień rośnie, już teraz osiągneła punkt krytyczny. Ale problemu przestępczości nie rozwiąże się, skazując ludzi na więzienie, mówi Maitreja. WięŹniowie będą się buntować, bo mają silną potrzebę uwolnienia się od przesadnie ostrych reguł i przepisów więziennych. Teraz spływa na świat energia, która przeciwdziała negatywnym siłom. W rezultacie dojdzie do określonych reform prawnych, w myśl których drobne wykroczenia nie będą karane więzieniem. Kiedy tylko napięcia na świecie zmaleją i kiedy zasada dzielenia się znajdzie wyraz w rożnorakich reformach społecznych, gospodarczych i politycznych, ludzie poczują się mniej zagrożeni i przestępczość zacznie spadać.

 

ŚRODOWISKO: Powrót do równowagi

Środowisko stanie się problemem numer jeden na całym świecie. Jeszcze w 1988 roku, kiedy Maitreja to przepowiedział, żaden z polityków nie brał poważnie problemów ochrony środowiska - obecnie zaniepokojenie jest bardzo duże. Rosnąca troska o środowisko naturalne jest rezultatem podniesienia samoświadomości człowieka. Maitreja twierdzi, że istnieje związek między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym: z chwilą osiągnięcia samoświadomości wewnętrzne środowisko psychiczne - duch i ciało podlegają naszej kontroli; samoświadomość prowadzi w następstwie do przyjrzenia się zewnętrznemu środowisku naturalnemu.

Istnieją także powiązania między wywołanymi przez ludzkość negatywnymi siłami a zjawiskami przyrody. Powiązania te nie są jeszcze dostrzegane, ale będą powoli rozpoznawane i rozumiane. Wiele klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi i susze to reakcje na ludzkie działanie.

Stosowanie energii jądrowej również wywołuje - w myśl prawa przyczyny i skutku - oddziwięk. Jest różnica między posługiwaniem się energią w jej naturalnym ewolucyjnym zakresie a manipulowanie nią. Manipulowanie prowadzi niezawodnie do trudności z powodu zakłócenia równowagi w przyrodzie. Wiatrak, na przykład, wykorzystuje do wytworzenia energii wiatr. Natomiast ”kontrolowana” podziemna eksplozja jądrowa manipuluje energią, zakłucając równowagę na planecie. To może spowodować - i powoduje - trzęsienie ziemi. Ludzie są wzajemnie z sobą połączeni i w zasadzie każda myśl może wszędzie i w każdej chwili zostać przez każdego człowieka przechwycona. Podobnie jest z broniami jądrowymi: są one połączone energetycznie i poprzez [wytworzone przez ludzi] formacje myślowe. Energia stojąca za wszystkimi procesami zachodzącymi w przyrodzie i wszelka myśl jest ta sama.

Nowa energia przenika obecnie naszą planetę; na świecie zapanuje nowy stan równowagi. Tak ludzie jak i przyroda zareagują na tą energię konstruktywnie.

Jednym z następstw energii równowagi będzie bliższy kontakt ludzi z przyrodą i bardziej harmonijne współżycie świata ludzkiego ze światem roślin i zwierząt. Nie będzie zapotrzebowania na energię jadrową; do wytworzenia ciepła, do transportu i komunikacji będzie stosowana energia słoneczna.

Siły destruktywne (następstwo ludzkiego myślenia i działania) są ukierunkowane w taki sposób, że przemienią się w siły konstruktywne. Dzięki wiekszej harmonii między przyrodą a człowiekiem oraz zrozumieniu, że niszczenie środowiska naturalnego oznacza niszczenie własnej natury, człowiek stanie się szczęśliwszy.

 

SZTUKA SAMOURZECZYWISTNIENIA

”Nie powróciłem, żeby zakładać nową religię - mówi Maitreja, Nauczyciel Świata - ”Powróciłem, by uczyć sztuki samourzeczywistnienia; nie jest ona ani ideologią ani religią, lecz służy ludziom wszystkich wyznań i niewierzącym. Pragnę przez wasz wyrazić to, Kim Jestem, po to przyszedłem”

”Tylko JA (Jaźń) jest ważna - mówi Maitreja - Wy jesteście tym JA, nieśmiertelnym jestestwem”. Cierpienie powstaje poprzez identyfikowanie się ze wszystkim, co nie jest Jaźnią. Zapytajcie siebie: ”Kim jestem ?”. Stwierdzicie, że identyfikujecie się albo z materią (ciałem), albo z myślami (umysłem), albo z mocą (duchem). Ale nie jesteście żadnym z nich. ”Umysł, duch i ciało są świątyniami Boga”. Jaźń doświadcza w tych świątyniach ”najwyższego Istnienia i stawania się Bogiem”.

Jednym z najprostszych sposobów poznania Mnie, mówi Maitreja, jest szczerość w myśleniu, bycie uczciwym w duchu, ćwiczenie w nieprzywiązywaniu się [tworzeniu dystansu do własnych emocji, spokojnemu przyglądaniu się własnym emocjom]. Każdy czyn dokonany z nieszczerych pobudek [myśli], płynący z nieuczciwości ducha i z przywiązania są destruktywne. Jeśli co innego myślicie, co innego mówicie, a jeszcze co innego robicie, to jesteście zgubieni. Szczerość w myśleniu prowadzi do szczerej mowy i do szczerego działania. Taka harmonia przynosi pokój wewnętrzny i szczęśliwość.

Bez nieprzywiązywania się [dystansu do siebie] nie ma zbawienia. Nieprzywiązywanie się jest najpotężniejszym ”narkotykiem”. Nauczyć się go jest sztuką. Naukowiec, który posiadł tę umiejętność, potrafi poznać prawa fizyki i chemii (prawa rządzące przejawionym wszechświatem) i stosować je do tworzenia rzeczy, które składają się na dzieło boże. Artyście pozwoli ona przedstawić Boga na podstawie własnych przeżyć.

”Bądź, kim jesteś”, uczy Maitreja. ”Nie zrzekaj się, ze względu na innych, szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Nie pozwól, by ktoś rzucał na ciebie swój cień. Mistrz Mądrości przekazuje doświadczenie, ale nie rzuca cienia”.

”Nie naśladujcie jeden drugiego. Jeżeli ćwiczycie się w szczerości myślenia, uczciwości ducha i nieprzywiązywaniu się, poznacie swoje JA [Jaźń], poznacie mnie, poznacie Boga”Nie powróciłem, by tworzyć nowy kościół”, mówi Maitreja. ”Każdy z was powinien rozwijać się w obrębie własnej tradycji religijnej”. Prawdziwy uczeń to taki, który szanuje tradycje. Szanujcie własne tradycje i własne ideologie [światopoglądy] - krótko mówiąc - to, co sami stworzyliście myślą, a wtedy spotkacie Mistrza.

”Nawet kiedy Mnie ujrzycie, nie biegnijcie za Mną. Jeśli tak uczynicie, utracicie Mnie.

Jeśli się Mną chwalicie, nie poznaliście, kim jestem. Nikt nie ma na Mnie monopolu – należę do wszystkich.

 

Siły wolnego rynku i komercjalizacja

Według Maitrei ”machina wojenna” została wyłączona. Zimna wojna jest zakończona.

Nikt już nie wierzy w to, że Stany Zjednoczone i Rosja wyniszczą się wzajemnie w atomowym piekle. Energia ta nie może jednak tak nagle zniknąć, mówi Maitreja, musi gdzieś się wyładować. Wędrując po świecie, znalazła sobie nowe siedlisko: komercjalizację, wynik działania sił wolnego rynku. Stanowi ona bardzo poważne zagrożenie dla świata, zagrożenie, ostrzega Maitreja, zdolne zniszczyć ludzkie życie. ”Siły wolnego rynku - mówi Maitreja - to siły zła, zamętu i chaosu; to one zrodziły wolną konkurecję i rywalizację. One wyrządziły społeczeństwom i przyrodzie straszliwą szkodę. W imię zysków i strat ludzie zostali dosłownie skazani na śmierć.”

Nowym credo supermocarstw jest ”opłacalność”, dusza komercjalizacji. Komercjalizacja jest bardziej destrukcyjna od bomby jądrowej. Wynika z chciwości, co z punktu widzenia Maitrei oznacza bogacenie się jednych, podczas gdy inni umierają z głodu.

Komercjalizacja zaraziła wszystkie narody i jest częścią procesu, w wyniku którego ostatecznie runą światowe giełdy, co już się zaczeło dziać w Japonii. Po tym krachu nadrzędnym zadaniem każdego rządu będzie zadbanie o właściwe wyżywienie ludzi. Następnie będą one musiały zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe. Dalsze priorytety to opieka zdrowotna i wykształcenie, a na ostatnim miejscu obrona. Krótko mówiąc, krach ten doprowadzi do przewartościowania priorytetów.

W nowych systemach świadomość społeczna będzie kierowała siłami rynku, a nie odwrotnie.

Copyright (c) 1999-2014 Czas Zmian  | kontakt@czaszmian.de
Top